TROUWSPEEDSTE

 

Algemene Voorwaarden Trouwspeedster.nl  Versie 01-05-2019

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Dienst van Trouwspeedster.nl. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de Dienst van Trouwspeedster.nl door personen die een auto huren.

Trouwspeedster.nl adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Artikel 1 Definities

Content:

alle informatie die door Trouwspeedster.nl zelf op het Platform is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van het Platform, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten.

Dienst:

de dienst die Trouwspeedster.nl aan jou verleent, die bestaat uit het aanbieden van huur van diverse auto’s aan particulieren en bedrijven.

Algemene Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden van Trouwspeedster.nl.

Huurder:

de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij.

Huurovereenkomst:

de overeenkomst die via het Platform tot stand komt tussen een Huurder en Verhuurder voor de huur van een auto.

Huursom:

de prijs voor de huur van de auto die Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen.

Huurperiode:

de periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de ontvangst van de auto door de Huurder en het retourneren van de sleutel aan de Verhuurder bij het afleveren van de auto door de Huurder.

Huurverzoek:

het aanbod van de Huurder voor het sluiten van de Huurovereenkomst, zoals via het Platform kan worden verzonden aan de Verhuurder;

IE rechten:

alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Platform:

het platform dat via de website van Trouwspeedster.nl, www.Trouwspeedster.nl, en onderliggende pagina‘s bereikbaar is en dat aan u de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.

Trouwspeedster.nl:

de website van M. van de Waart, Hof ter Dreef 13, Breda.

Verhuurder:

Trouwspeedster.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat u van de Dienst maakt.

2.2 Trouwspeedster.nl kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik van het Platform onder je aandacht gebracht. Als je het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is je enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken.

Artikel 3 Gegevens huurder

3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Definitieve Boeking aanmaken door het voltooien van de aanbetaling. Je staat er jegens Trouwspeedster.nl voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je Definitieve Boeking verstrekt compleet en juist is.

3.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van je gegevens wanneer deze niet langer correct zijn. Je erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van het Platform en de Dienst.

3.3 De gegevens die je verstrekt kunnen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy- & Cookie Policy.

Artikel 4 Vereisten voor de Huurder

4.1 Voor een registratie als Huurder gelden de volgende voorwaarden:

a) Je bent minimaal 18 jaar oud;

b) Je bent in het bezit van een volledig en geldig Nederlands rijbewijs of een ander EU rijbewijs. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt en geüpload te zijn in je Profiel conform de daarvoor gestelde eisen;

c) Je bent ten minste 6 maanden voorafgaand aan de registratie als Huurder in het bezit van een rijbewijs;

d) Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude;

e) Je bent (en was in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan registratie) niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld;

f) Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking);

g) Je gebruikt geen medicatie en hebt geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt.

4.2 Door je op te geven als Huurder garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Huurder en is Trouwspeedster.nl gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.

4.3 Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

4.4 Trouwspeedster.nl en de Verzekeraar zijn gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verleden op het gebied van rijgedrag van de Huurder te controleren door middel van databases van derden.

4.5 Trouwspeedster.nl is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je opgave als Huurder te weigeren.

4.6 Huurder draagt er zorg voor dat uitsluitend huurder als eerste bestuurder en een eventuele vooraf geregistreerde tweede bestuurder de auto besturen. Het is niet toegestaan om personen anders dan de geregistreerde eerste of tweede bestuurder de auto te laten besturen. Bij eventuele schade gelden de voorwaarden van de verzekeraar en kan er sprake zijn van een boete.

Artikel 5 Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

5.1 De Huurder is verantwoordelijk voor de auto gedurende de Huurperiode en voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van de auto.

5.2 De Huurder staat ervoor in dat hij de auto zal gebruiken conform de Gedragsregels zoals ter beschikking gesteld op het Platform. De toepasselijkheid van de Gedragsregels wordt overeengekomen in het Huurformulier.

5.3 De Verhuurder is verantwoordelijk voor het verstrekken van de auto zoals overeengekomen en conform de voorwaarden voor auto’s zoals uiteengezet in artikel 5.

5.4 De Verhuurder dient te voorkomen dat de Huurder bezit neemt van de auto als de Verhuurder op redelijke gronden meent dat de Huurder:

a) Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Huurder zoals uiteengezet in artikel 4

b) Anderszins ongeschikt is om de auto te besturen

c) Geen geldig rijbewijs en paspoort kan tonen en een bevestiging van de Huurovereenkomst met het juiste boekingsnummer.

In bovengenoemde gevallen kan de Verhuurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

5.5 Huurder en Verhuurder zullen voorafgaand aan de Huurperiode een Huurformulier ondertekenen. De Huurder verklaart in het Huurformulier dat de auto zonder schade/gebreken in gebruik is genomen of gezamenlijk met de Verhuurder is verklaard dat er al schade aanwezig was. Deze schade wordt duidelijk en in nauw overleg met de Verhuurder aangegeven op de daarvoor bedoelde ruimte op het Huurformulier. Het Huurformulier gaat door ondertekening onderdeel uitmaken van de Huurovereenkomst.

5.6 De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de auto:

a) Op de overeengekomen datum, tijd en plaats

b) Zonder dat zich daarin persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden

c) Zonder dat daarmee verkeers- of parkeerovertredingen zijn begaan

d) Inclusief sleutels en eventuele documenten

e) In dezelfde staat (qua schade en reinheid) als bij het ondertekenen van het Huurformulier

Indien de Huurder de auto niet terugbrengt conform het bovenstaande, dan geldt onderstaande Boetebepaling:

 5.7 Boetebepaling

- Verkeersboetes en overtredingen: Deze worden bij binnenkomst direct doorbelast, zonder opslag. Je ontvangt al het beschikbare bewijs, zoals foto of verklaring per mail.

- Bestuurder en extra bestuurders: uitsluitend de vooraf gekozen eerste en eventuele tweede bestuurder mogen de auto besturen. Elke andere bestuurder is onverzekerd. De verzekeringsmaatschappij zal de schade dus op de hoofdhuurder persoonlijk verhalen. Het besturen van de klassieker door een onrechtmatige bestuurder: €150,- boete.

- Cabriodak niet dicht doen en of de zijruitjes niet insteken tijdens regen: €100,- boete. Deze boete werd ingesteld om interieurschade te voorkomen. 

- Het niet schoon / sterk vervuild inleveren van de auto:  €100,- boete

5.8 Huurder en Verhuurder zullen na afloop van de Huurperiode een Huurformulier ondertekenen. De Huurder verklaart in het Huurformulier dat hij de auto bij het einde van de Huurperiode zonder schade/gebreken, ontstaan tijdens de huurperiode, weer heeft ingeleverd. Eventuele nieuwe schades t.o.v. de staat bij de start van de Huurperiode dienen gezamenlijk met de Verhuurder op het Huurformulier aangegeven te worden. Ook zonder schadeformulier kunnen schades worden opgemerkt.

Artikel 6 Duur en beëindiging van de Huurovereenkomst

6.1 De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. De Huurder en Verhuurder kunnen de Huurovereenkomst alleen tussentijds opzeggen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

6.2 Het terugbrengen van de auto voor afloop van de Huurperiode geldt niet als opzegging en heeft dan ook geen gevolgen voor de duur van de Huurovereenkomst en de verschuldigde Huursom.

6.3 Beide partijen kunnen de Huurovereenkomst nog zonder kosten en verplichtingen opzeggen totdat de Huurder de aanbetaling op de Huursom heeft betaald aan Trouwspeedster.nl.

6.4 Tot minimaal één (1) uur voor afloop van de Huurperiode, kunnen partijen in overleg de Huurovereenkomst verlengen. Ten aanzien van een verlenging van de Huurperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek, zal de oorspronkelijke Huurperiode gelden.

Artikel 7 Schade, verzekering en boetes

7.1 Indien zich schade aan de auto voordoet tijdens de Huurperiode, dan is de Huurder daarvoor volledig aansprakelijk.

7.2 Indien de schade gedekt wordt door de verzekering, dan is de Huurder slechts gehouden het eigen risico van 150 euro te betalen, tenzij;
a) Schades of gebreken welke zijn ontstaan door het onjuist bevestigen van versieringen op en aan de klassieker.
b) Schades of gebreken welke zijn ontstaan door onrechtmatig handelen van de bestuurder ofwel de huurder van de klassieker.
c) Schades, gebreken of letsel ontstaan bij een ongeval waarbij er geen volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier voorhanden is. Bij betrokkenheid van een derde partij dient ook deze partij het formulier in te vullen en te ondertekenen.

7.3 Schade dient onmiddellijk, dat wil zeggen in ieder geval binnen 24 uur gemeld te worden aan Trouwspeedster.nl.

7.4 In bepaalde gevallen geldt bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden een boete, zoals uiteengezet in 5.7 Boetebepaling.

Artikel 8 Betaling

8.1 De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst.

8.2 De wijzen waarop kan worden betaald, staan vermeld op de factuur. Door het doen van de aanbetaling maakt Huurder de Huurovereenkomst definitief en gaat daarmee akkoord met de Algemene Voorwaarden. 

8.3 Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan Huurder of Verhuurder, zijn de gegevens van Trouwspeedster.nl leidend, tenzij je kunt aantonen dat die onjuist zijn.

8.4 Trouwspeedster.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in het aangaan van Huurovereenkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste Huurperiode of het soort auto.

8.5 Eventuele additionele kosten zullen na afloop van de Huurovereenkomst door Trouwspeedster.nl bij de Huurder worden geïnd. Dit zijn kosten die voortvloeien uit:

a) Extra gereden kilometers boven het door de Verhuurder aangegeven aantal vrije kilometers. De prijs voor extra kilometers wordt door de Verhuurder bepaald en wordt vastgelegd in de Huurovereenkomst en het Huurformulier.

b) Een boete op grond van het boetebeleid van Trouwspeedster.nl als in artikel 5.7.

c) Schoonmaakkosten (indien het voertuig verontreinigd is gedurende de Huurperiode)

d) Het eigen risico bij schade

e) Boetes en procedurekosten betreffende parkeer- verkeers- of andere overtredingen  (waaronder de kosten van het eventuele wegslepen of een wielklem) veroorzaakt door de Huurder gedurende de Huurperiode

f) Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door de Huurder

g) Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de Huurovereenkomst door de Huurder

h) BTW of andere belastingen die geheven worden op bedragen genoemd in dit artikel

8.6 Trouwspeedster.nl is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en om haar Dienst op te schorten.

8.7 De betaling van de huursom dient voor het ingaan van de huurperiode in zijn geheel te worden voldaan.

Artikel 9 IE rechten

9.1 De IE rechten met betrekking tot de Dienst alsmede de via het Platform openbaar gemaakte Content berusten bij Trouwspeedster.nl en/of haar licentiegevers.

9.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Trouwspeedster.nl aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst gebruik te maken.

9.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

9.4 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE rechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE rechten van Trouwspeedster.nl zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Trouwspeedster.nl IE rechten heeft.

9.5 Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Trouwspeedster.nl substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. De geautomatiseerde reproductie van Content middels spiders, crawlers of robots is slechts toegestaan indien wordt voldaan aan het Robots.TXT convenant zoals op het Platform is vermeld.

9.6 Onder de voorwaarde zoals in deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgenomen, behoud je in beginsel de IE rechten op alle informatie die je via het Platform ter beschikking stelt.

9.7 Je erkent en stemt er mee in dat je door het uploaden van informatie naar of aan Trouwspeedster.nl automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om deze informatie in het kader van het aanbieden van de Dienst te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat je de informatie zelf aan Trouwspeedster terugvraagt / verwijderd wilt hebben.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Trouwspeedster.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan Trouwspeedster.nl toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 100,- inclusief BTW. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan dit bedrag bedragen.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) materiële schade aan zaken;

b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;

c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Trouwspeedster.nl anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, gelopen risico’s, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

10.4 Trouwspeedster.nl is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

a.    Informatie die Trouwspeedster.nl van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar Trouwspeedster.nl verwijst

b.    Informatie die door Gebruikers op de website is geplaatst

c.    Schade aan of verlies danwel ontbreken van eigendommen, waaronder een auto of daaraan gerelateerde losse onderdelen zoals zijruiten, tonneaus, dakjes, of (reserve) jerrycans met brandstof

d.    Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van nalatigheid van Trouwspeedster.nl

e.    Verkeers- of parkeerovertredingen

f.    Kosten van brandstof

g.   Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker

h.   Het beëindigen van een Huurovereenkomst van een auto of andere zaken van het Platform.

i.  Brandstof- of olievlekkken op bijvoorbeeld kleding, oprit of andere zaken

j.    Het parkeren van voertuigen van Huurder of relaties van Huurder op het terrein van Trouwspeedster.nl danwel op aangrenzende terreinen.

10.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Trouwspeedster.nl beoogt niet de aansprakelijkheid van Trouwspeedster.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Trouwspeedster.nl (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

10.6 Je vrijwaart Trouwspeedster.nl voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op IE-rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Trouwspeedster.nl lijdt of maakt of die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad.

Artikel 11 Beëindiging

11.1 Trouwspeedster.nl heeft het recht om jouw gebruik van de Dienst af te sluiten indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

11.2 Alle bedragen die je aan Trouwspeedster.nl verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van de Dienst direct opeisbaar.

11.3 Betaalde aanbetalingen en/of huursommen zijn niet meer terug te ontvangen bij annulering. 

Artikel 12 Overig

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

12.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Trouwspeedster.nl zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

12.4 Trouwspeedster.nl mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.

12.5 Indien het huwelijk niet door kan gaan door een onvoorziene Corona quarantaine-maatregel die door de overheid landelijk wordt ingesteld, dat wil zeggen: sluiting van een gebied en daarin werkzame Horeca; in dat geval zal Trouwspeedster.nl de auto leveren op een nieuw te bepalen trouwdatum. Voorwaarde is wel dat Trouwspeedster.nl op die nieuwe dag auto's beschikbaar heeft.

12.6 Trouwspeedster.nl kan de kosten laag houden door gebruik te maken van een leenauto die Huurder ter beschikking stelt voor de duur van de Huurovereenkomst.

E-mailen
Bellen
Instagram